Ein Sommernachtstraum (Programm 2004)

Poetenpack, Potsdam